Polish Memory Championship 2012

2012-06-02 – 2012-06-03

Overall standings

1 TOBIASZ BORAL Poland 3715 (2057)
2 BARTLOMIEJ BORAL Poland 2912 (1582)
3 MICHAł GNATOWSKI Poland 2358 (1266)
4 MAREK WIĘSEK Poland 1927 (1087)
5 DARIA MIŊCIKOWSKA Poland 1168 (438)
6 AMELIA KANIEWSKA Poland 1096 (527)
7 ANNA MELLER Poland 543 (205)
8 CEZARY SZULC Poland 343 (199)