Polish Memory Championship 2012

2012-06-02 – 2012-06-03

Overall standings

1 TOBIASZ BORAL Poland 3715 (2056)
2 BARTLOMIEJ BORAL Poland 2912 (1581)
3 MICHAŁ GNATOWSKI Poland 2358 (1266)
4 MAREK WIĘSEK Poland 1927 (1086)
5 DARIA MIŚCIKOWSKA Poland 1168 (438)
6 AMELIA KANIEWSKA Poland 1096 (527)
7 ANNA MELLER Poland 543 (205)
8 CEZARY SZULC Poland 343 (199)